Vilnius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

2009 m. spalio 7 d. Nr. 1-1251
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymu
(Žin., 1997, Nr. 108-2728), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisykles (pridedama).
2. Nustatyti, kad:
2.1. Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklės taikomos teisiniams santykiams, atsirandantiems joms įsigaliojus;
2.2. administracinėms ir teisminėms procedūroms, kurios buvo pradėtos iki Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių įsigaliojimo, taikomos tuo metu galiojusių Gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklių nuostatos.
3. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 10 d. sprendimą Nr. 1-630 „Dėl Gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklių tvirtinimo“.
4. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui iki 2010 m. sausio 1 d. patvirtinti ir nustatyta tvarka paskelbti vietinėje spaudoje:
4.1. Leidimų laikyti ūkinės paskirties gyvūnus išdavimo tvarkos aprašą;
4.2. kačių šėrimo vietos parinkimo akto formą.
5. Nustatyti, kad šis sprendimas, išskyrus 4 punktą, įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.

Meras
Vilius Navickas