Kvalifikacijos kėlimas

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2007 m.  gruodžio 28  d.

įsakymu Nr. B1-897

VETERINARIJOS GYDYTOJŲ, TURINČIŲ VETERINARIJOS PRAKTIKOS LICENCIJĄ, KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo (toliau − Tvarkos aprašas) tikslas − nustatyti veterinarijos gydytojų profesinės kvalifikacijos kėlimo (toliau – kvalifikacijos kėlimas) tvarką.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 449 patvirtintomis Veterinarijos praktikos licencijavimo taisyklėmis (Žin., 2007, Nr. 54-2088) (toliau − Veterinarijos praktikos licencijavimo taisyklės).

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

Kvalifikacijos kėlimas −neformalusis švietimas, kuriuo siekiama pagilinti profesinei veiklai reikalingasžinias, gebėjimus bei praktinius įgūdžius.

Veterinarijos gydytojas −aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintis asmuo, Vyriausybės įgaliotosinstitucijos nustatyta tvarka įgijęs veterinarijos gydytojo kvalifikaciją.

Tezė − glaustai išdėstyti pagrindiniai pranešimo, paskaitos ar kiti teiginiai.

II. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSŲ ORGANIZAVIMAS

 4. Kvalifikaciją privalo kelti veterinarijos gydytojai, turintysveterinarijos praktikos licenciją, Veterinarijos praktikos licencijavimotaisyklių 32.2 punkte nustatyta tvarka.

5. Kvalifikacijos kėlimo formos: kvalifikacijos kėlimo kursai (toliau –kursai), seminarai, mokslinės konferencijos, stažuotės, straipsnių, mokslinės, metodinės medžiagos veterinarijos klausimais ruošimas, dalyvavimas moksliniuose tiriamuosiuose projektuose, vadovavimas veterinarijos specialybės studentų gamybinei praktikai.

6. Kvalifikacijos kėlimu rūpinasi patys veterinarijos gydytojai,veterinarinio aptarnavimo (paslaugų) įmonės (įstaigos), įmonės, kuriose dirba veterinarijos gydytojai, Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija, Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacija, Veterinarijos farmacijos asociacija.

7. Kvalifikacijos kėlimo metu veterinarijos gydytojai turi būti supažindinami su:

7.1. naujausiais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais,reglamentuojančiais veterinarijos praktiką;

7.2. gyvūnų ligų diagnostikos, prevencijos ir gydymo naujovėmis;

7.3. gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos, prevencijos, kontrolės ir likvidavimo programomis;

7.4. gyvūninio maisto ir žaliavų veterinarine sanitarine ekspertize;

7.6. gyvūnų gaišenų patologo anatominiu tyrimu ir dokumentacijos įforminimu;

7.7. šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo ir apskaitos reikalavimais;

7.8. naujų veterinarinių vaistų farmakologinėmis savybėmis, farmakokinetika ir veterinarinių vaistų naudojimo ypatumais gyvūnų ligų gydymui bei prevencijai, farmakologinio budrumo sistema;

7.9. veterinarinių vaistų liekanų gyvūniniuose produktuose kontrolės sistema;

7.10. veterinarinės paskirties biocidų naudojimu;

7.11. veterinarinės dokumentacijos tvarkymo reikalavimais;

7.12. kitais mokslo ir technikos pasiekimais veterinarijos srityje.

8. Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija, Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacija, Veterinarijos farmacijos asociacija turi teisę teikti pasiūlymus kvalifikacijos kėlimą organizuojantiems fiziniams asmenims, įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms (toliau – kvalifikacijos kėlimo organizatoriai) dėl kvalifikacijos kėlimo programų tematikos, jų organizavimovietos ir laiko.

9. Kvalifikacijos kėlimo organizatoriai kvalifikacijos kėlimo programas,kuriose turi būti numatyta bent vienas Tvarkos aprašo 7 punkto klausimas, nevėliau, kaip likus 10 kalendorinių dienų iki kvalifikacijos kėlimo pradžios, turi užregistruoti Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijoje, Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacijoje, Veterinarijos farmacijos asociacijoje, kurios privalo įvertinti programos tinkamumą. Tais atvejais, kada kvalifikacijos kėlimą organizuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba(toliau – Tarnyba) ar apskrities, miesto, rajono Tarnyba (toliau – teritorinė tarnyba), kvalifikacijos kėlimo programas registruoja Tarnyba arba atitinkama teritorinė tarnyba, registracijos numeriu nurodydama įsakymo numerį dėl kvalifikacijos kėlimo. Duomenys apie programos registravimą pažymimi kvalifikacijos kėlimo programų registravimo žurnale, kuriame nurodoma:

9.1. registravimo numeris;

9.2. registravimo data;

9.3. kvalifikacijos kėlimo organizatoriaus pavadinimas / vardas ir pavardė,adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas (jeigu turi);

9.4. kvalifikacijos kėlimo tema, valandų skaičius ir lektoriai;

9.5. kvalifikacijos kėlimo organizavimo vieta ir laikas;

9.6. už kvalifikacijos kėlimą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė,telefonas, faksas, elektroninis paštas (jeigu turi).

10. Informacija apie organizuojamą kvalifikacijos kėlimą skelbiama Tarnybos,Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos, Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacijos, Veterinarijos farmacijos asociacijos interneto svetainėse.

11. Kvalifikacijos kėlimo programos ir programų registravimo žurnalai saugomi penkerius metus Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995,Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

III. KVALIFIKACIJOSKĖLIMO VERTINIMAS

12. Per du metus kvalifikacijos kėlimas veterinarijos gydytojams turisudaryti ne mažiau kaip 32 valandas.

13. Kvalifikacijos kėlimas vertinamas valandomis:

13.1. dalyvavimas vienos akademinės valandos trukmės kursuose, seminare, stažuotėje,mokslinėje konferencijoje:

13.1.1. Lietuvoje – 1 valanda,

13.1.2. Europos Sąjungos valstybėje narėje – 2 valandos;

13.2. dalyvavimas kursuose, seminare, stažuotėje, mokslinėje konferencijoje trečiojoje šalyje vertinamas pagal Tvarkos aprašo 15 punktą;

13.3. vienos akademinės valandos trukmės paskaitos / pranešimo parengimas ir skaitymas kursuose, seminaruose, mokslinėse konferencijose:

13.3.1. lietuvių kalba – 5 valandos,

13.3.2. užsienio kalba – 10 valandų;

13.4. vienos akademinės valandos trukmės praktinių užsiėmimų seminaruose,kursuose ar stažuotėje vedimas:

13.4.1. lietuvių kalba – 2 valandos,

13.4.2. užsienio kalba – 3 valandos;

13.5. išspausdintas straipsnis ar tezė veterinarijos tema laikraštyje,žurnale ar panašaus pobūdžio leidinyje:

13.5.1. lietuvių kalba – 3 valandos,

13.5.2. užsienio kalba – 6 valandos;

13.6. išspausdintas straipsnis moksliniame leidinyje (tame tarpe ir žurnaluose):

13.6.1. lietuvių kalba – 10 valandų,

13.6.2. užsienio kalba – 15 valandų;

13.7. darbas su praktiką atliekančiais veterinarijos specialybės studentais– 1 mėnuo:

13.7.1. aukštųjų universitetinių mokyklų – 10 valandų,

13.7.2. aukštųjų neuniversitetinių mokyklų – 7 valandos;

13.8 dalyvavimas viename moksliniame tiriamajame projekte – 10 valandų.

14. Jei pranešimo, straipsnio, tezių autoriai yra keli, valandų skaičius nustatomas bendrą valandų skaičių dalijant iš autorių skaičiaus. Pranešimai,straipsniai, tezės, parengti per paskutinius trejus metus iki šio Tvarkos aprašo įsigaliojimo, įskaitomi į kvalifikacijos kėlimą. Straipsnio apimtis turi būti ne mažesnė kaip du A4 formato puslapiai, įskaitant iliustracijas,lenteles, schemas, metodinės medžiagos – dešimt A4 formato puslapių.

15. Dalyvavimas kursuose, seminare, stažuotėje, mokslinėje konferencijoje trečiojoje šalyje vertinamas pagal kvalifikacijos kėlimo pobūdį atitinkamos teritorinės tarnybos, priimančios šio Tvarkos aprašo priede nurodytą veterinarijos gydytojo, turinčio veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo deklaraciją (toliau – Deklaracija). Šiuo atveju Deklaraciją pildantis veterinarijos gydytojas atitinkamai teritorinei tarnybai pateikia kvalifikacijos kėlimą patvirtinantį dokumentą, kuriame turi būti nurodyta kvalifikacijos kėlimo tema, valandų skaičius, kvalifikacijos kėlimo organizatorius. Atitinkamos teritorinės tarnybos įvertina kvalifikacijos kėlimą deklaruotinomis valandomis, tokį sprendimą nurodydamos ant dalyvavimą atitinkamame kvalifikacijos kėlimo renginyje patvirtinančio dokumento kopijos.

16. Kvalifikacijos kėlimas kitose su profesine veikla susijusiuose srityse(teisės, darbų saugos, informacinių technologijų, finansų, vadybos ir panašiai)įskaitomas, tačiau jis neturi viršyti 30 procentų bendros kvalifikacijos kėlimo trukmės.

17. Praktiniai ir teoriniai užsiėmimai gyvūnų ligų diagnostikos,prevencijos ir gydymo klausimais, įskaitant pranešimus, straipsnius, tezes,turi sudaryti ne mažiau kaip 70 procentų bendros kvalifikacijos kėlimo trukmės.

18. Kvalifikacijos kėlimo organizatoriai privalo išduoti pažymėjimą,kuriame turi būti nurodyta:

18.1. pažymėjimą išdavusio kvalifikacijos kėlimo organizatoriaus pavadinimas;

18.2. pažymėjimo registracijos numeris ir išdavimo data;

18.3. pažymėjimą gavusio asmens vardas, pavardė;

18.4. kvalifikacijos kėlimo programos registracijos numeris ir data, kvalifikacijos kėlimo tema ir valandų skaičius.

19. Pažymėjimas turi būti pasirašytas jį išdavusio kvalifikacijos kėlimo organizatoriaus vadovo ar įgaliotojo asmens (jei pažymėjimą išduoda fizinis asmuo, tokiu atveju pažymėjimą pasirašo jį išdavęs fizinis asmuo) bei patvirtintas pažymėjimą išdavusio kvalifikacijos kėlimo organizatoriaus antspaudu(jei pažymėjimą išduoda fizinis asmuo, reikalavimas dėl spaudo netaikomas).Pažymėjimai, išduoti pagal Tvarkos aprašo 9 punkte neužregistruotas programas,nepripažįstami.

20. Veterinarijos gydytojui, kuris skaitė paskaitas (pranešimus), vedė seminarus ar praktinius užsiėmimus Lietuvoje, išduodama pažyma, kurioje turi būti nurodyta:

20.1. ją išdavusio kvalifikacijos kėlimo organizatoriaus pavadinimas /vardas ir pavardė;

20.2. pažymos registracijos numeris ir išdavimo data;

20.3. temų pavadinimai ir valandų skaičius.

21. Pažyma turi būti pasirašyta ją išdavusio kvalifikacijos kėlimo organizatoriaus vadovo ar jo įgalioto asmens bei patvirtinta išdavusio kvalifikacijos kėlimo organizatoriaus antspaudu. Jeigu veterinarijos gydytojas skaitė paskaitas, vedė seminarus ar praktinius užsiėmimus fizinio asmens organizuojamuose renginiuose, Tvarkos aprašo 20 punkte nurodytoje pažymoje pasirašo juos organizavęs fizinis asmuo, reikalavimas patvirtinti pažymą spaudu netaikomas.

 IV. VETERINARIJOS GYDYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO APSKAITA

22. Veterinarijos gydytojai, turintys veterinarijos praktikos licencijas, kas dveji metai turi užpildyti Deklaracijos (Tvarkos aprašo priedas) 2 egzempliorius. Deklaraciją, dokumentų, pagrindžiančių Deklaracijoje esančius įrašus, kopijas veterinarijos gydytojas iki neporinių metų vasario 15 dienos turi pateikti atitinkamai teritorinei tarnybai, išdavusiai veterinarijos praktikos licenciją arba, kurios veiklos teritorijoje dirba veterinarijos gydytojas. Teritorinė tarnyba užregistruoja Deklaraciją ir vieną jos egzempliorių grąžiną Deklaraciją pateikusiam veterinarijos gydytojui.

23. Veterinarijos gydytojas, kuris dėl objektyvių priežasčių negalėjo kelti kvalifikacijos, privalo iki neporinių metų vasario 15 d. teritorinei tarnybai pateikti motyvuotą paaiškinimą. Teritorinė tarnyba, gavusi ir įvertinusi motyvuotą paaiškinimą, nustato ne ilgesnį nei 6 mėnesių terminą, per kurį asmuo privalo pakelti kvalifikaciją ir pateikti Deklaraciją.

24. Veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimo apskaitą tvarko atitinkamos teritorinės tarnybos.

25. Deklaracijas ir jose padarytus įrašus pagrindžiančių dokumentų kopijas(pažymėjimus, straipsnius) ne mažiau kaip penkerius metus turi saugoti atitinkamos teritorinės tarnybos, įmonės (įstaigos), kuriose dirba veterinarijos gydytojas,arba pats veterinarijos gydytojas.

26. Jeigu paaiškėja, kad veterinarijos gydytojas, turintis veterinarijos praktikos licenciją, nepateikė Deklaracijos arba nekėlė kvalifikacijos, atitinkama teritorinė tarnyba raštu nurodo veterinarijos gydytojui per 10 dienų pateikti motyvuotą paaiškinimą.

27. Atitinkama teritorinė tarnyba, gavusi veterinarijos gydytojo paaiškinimą,per 10 dienų įvertina aplinkybes ir raštiškai įspėja veterinarijos gydytoją,nurodydama terminą, iki kurio turi būti pakelta kvalifikacija ir pateikta Deklaracija, bei apskundimo galimybes.

28. Atitinkama teritorinė tarnyba veterinarijos gydytojams, turintiems veterinarijos praktikos licencijas, bet nekeliantiems kvalifikacijos, taiko poveikio priemones, nustatytas Veterinarijos praktikos licencijavimo taisyklių 21.2 ir 23.4 punktuose.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Veterinarijos gydytojas, turintis veterinarijos praktikos licenciją,dalyvavęs šiame Tvarkos apraše nenurodytame kvalifikacijos kėlimo renginyje ir norintis deklaruoti tokį kvalifikacijos kėlimą pagal šiame Tvarkos apraše nurodytus reikalavimus, turi kreiptis į atitinkamą teritorinę tarnybą, kad ši įvertintų jo kvalifikacijos kėlimą.

30. Teritorinės tarnybos veiksmai, susiję su šiame Tvarkos apraše nurodytų nuostatų vykdymu, gali būti skundžiami Tarnybai.

31. Veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją,kvalifikacijos kėlimą kontroliuoja atitinkamos teritorinės tarnybos, Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija, Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacija, Veterinarijos farmacijos asociacija ir įmonės (įstaigos),kuriose dirba veterinarijos gydytojai.