Kvalifikacijos kėlimo deklaracija

Veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijospraktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo priedas

VETERINARIJOS GYDYTOJO, TURINČIOVETERINARIJOS PRAKTIKOS LICENCIJĄ,

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO DEKLARACIJA

___________

(data)

                     __________________________________________________________________

(parengimo vieta)

Gyvenamojivieta_________________________________________________________________________

Veterinarijos praktikoslicencijos išdavimo data, numeris __________________________________________

Darbovietės pavadinimasir adresas____________________________________________________________

(jeigu dirba keliose, nurodyti pagrindinę)

________________________________________________________________________________________

Pareigos_________________________________________________________________________________

1. Išduoti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai

Eil. Nr. Kvalifikacijos kėlimo pažymėjimo numeris Kvalifikacijos kėlimodata Kvalifikacijos kėlimo organizatoriaus pavadinimas / vardas, pavardė Kvalifikacijos kėlimo tema, programos registravimo numeris Deklaruojamas valandų skaičius*


2. Straipsnių,metodinės medžiagos veterinarijos klausimais ruošimas

Eil. Nr.

Straipsnių, metodinės medžiagos pavadinimas

Leidinio pavadinimas

Spausdinimo data

Apimtis A4 formato puslapiais

Deklaruojamas valandų skaičius*


3. Vadovavimas studentų veterinarijos praktikai

Eil. Nr.

Studento vardas, pavardė

Aukštoji mokykla

Kursas

Veterinarijos praktikos atlikimo laikas

Deklaruojamas valandų skaičius*


4.Dalyvavimas moksliniuose tiriamuosiuose projektuose

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Projekto vykdymo vieta

Projekto vykdymo laikas

Deklaruojamas valandų skaičius*

Iš viso valandų:_________________________________

(suma skaičiais ir žodžiais)

Patvirtinu, kad šioje deklaracijoje nurodyti duomenys yra teisingi. Žinau, kad galiu būti patrauktas atsakomybėn teisės aktųnustatyta tvarka, jei pateiksiu klaidingus duomenis apie kvalifikacijos kėlimą.

____________________________________              _______________      _______________________________

(deklaraciją užpildžiusioasmens pareigos)             (parašas)                         (vardas, pavardė)

____________________________________              _______________    ________________________________

(deklaraciją priėmusio asmens pareigos)              (parašas)                         (vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________________

(deklaracijos pateikimo data,registracijos numeris)

 

*deklaruojamas valandų skaičius paskaičiuojamas pagal Veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo 13 punktą.

Kvalifikacijos kėlimo deklaracijos dokumentas