Asociacijos Įstatai

 

LIETUVOS SMULKIŲ GYVŪNŲ VETERINARIJOS GYDYTOJŲ ASOCIACIJOS

ĮSTATAI

 

I. Bendrosios nuostatos

 1. Asociacijos pavadinimas - Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacija (toliau vadinama Asociacija). Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.
 2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau vadinama Konstitucija), Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau vadinamas Civiliniu kodeksu), Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo (toliau vadinamas Asociacijų įstatymu) bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais (toliau vadinami Įstatais).
 3. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir Įstatuose.
 4. Asociacijos teisinė forma – asociacija.
 5. Asociacijos veiklos laikotarpis yra neribotas.
 6. Asociacijos simbolis – ženklas, įregistruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure (2000 m. sausio 13 d. išduoto liudijimo Nr. 36778).

II. Asociacijos veiklos tikslai

 1. Asociacijos veiklos tikslai yra:
  1. sudaryti Asociacijos nariams kuo palankesnes sąlygas savarankiškai vystyti ir plėtoti smulkių gyvūnų gydymo praktiką Lietuvos Respublikoje, skleisti profesinę patirtį, populiarinti vykdomą veiklą ir jos naudą visuomenei;
  2. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija bei kitomis organizacijomis;
 2. Siekdama įgyvendinti Įstatų 2.1 straipsnyje nurodytus veiklos tikslus, Asociacija atlieka tokias funkcijas:
  1. teikia Asociacijos nariams informaciją, susijusią su veterinarijos gydytojo, veterinarijos felčerio ir kitų susijusių profesijų, užsiimančių smulkių gyvūnų gydymu, praktika;
  2. konsultuoja Asociacijos narius, tobulina jų profesinius įgūdžius, rengia jiems įvairius seminarus ir konferencijas profesinės veiklos klausimais;
  3. atstovauja Asociacijos narių interesams valstybinėse valdžios ir valdymo institucijose, taip pat kitose įmonėse, įstaigose bei organizacijose;
  4. bendradarbiauja bei padeda Asociacijos nariams bendradarbiauti su veterinarijos gydytojais ir kitų susijusių specialybių atstovais ir organizacijomis užsienyje;
  5. teikia pasiūlymus valstybinėms valdymo institucijoms smulkių gyvūnų gydymo klausimais.
 3. Siekdama įgyvendinti Įstatų 2.1 straipsnyje nurodytus tikslus, Asociacija gali:
  1. žodžiu, raštu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Asociacijos veiklos tikslus;
  2. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;
  3. samdyti darbuotojus Įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
  4. gauti labdarą ir paramą (piniginių lėšų ar bet kokio kito turto) iš Lietuvos Respublikoje registruotų labdaros ir paramos fondų, Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fizinių bei juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme (toliau vadinamas Labdaros ir paramos įstatymu) nustatytų labdaros ir paramos teikėjų;
  5. steigti juridinius asmenis, išskyrus tuos, kurių civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jų dalyviu;
  6. steigti padalinius;
  7. įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Konstitucijai, Asociacijų įstatymui ar kitiems įstatymams;
  8. vykdyti kitokią veiklą, išskyrus tą, kurią draudžia Asociacijų įstatymas.
 4. Siekdama įgyvendinti Įstatų 2.3 straipsnyje nurodytus tikslus, Asociacija gali:
  1. vykdyti gyvūnų ženklinimą už šių įstatų nustatyta tvarka nustatytą mokestį;
  2. prižiūrėti ir tvarkyti paženklintų gyvūnų duomenis;
  3. vykdyti kitas funkcijas, susijusias su gyvūnų ženklinimu, bei užtikrinti teisingumą šioje srityje.
 5. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja Įstatams bei jos veiklos tikslams ir yra reikalinga jiems pasiekti.

III. Asociacijos narių teisės ir pareigos

 1. Asociacijos nariais skirstomi į:
  1. tikruosius narius;
  2. asocijuotus narius ir
  3. Garbės narius.
 2. Tikraisiais asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai bei turi veterinarijos gydytojo kvalifikaciją arba studijuoja aukštojoje universitetinėje veterinarinio profilio mokykloje.
 3. Asocijuotais nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai bei turi veterinarijos felčerio kvalifikaciją arba studijuoja aukštojoje mokykloje veterinarijos felčerio specialybę.
 4. Asociacijos Garbės nariai renkami Asociacijos narių Susirinkime. Jie stojamojo ir metinio mokesčių nemoka, Asociacijos valdyme nedalyvauja. Garbės nariai, išskyrus tuos garbės narius, kurie tuo pačiu metu yra ir Asociacijos nariai, turi visas Asociacijos nario teises.
 5. Asociacijos Garbės nariu gali būti fizinis asmuo, pasižymėjęs pedagogikos moksle, praktinėje profesinio rengimo veikloje arba ypatingai nusipelnęs Asociacijos labui.
 6. Asocijuoti turi visas tikrųjų narių teises, išskyrus teisę būti renkamais į Asociacijos valdymo organus.
 7. Asociacijos nariai turi tokias teises:
  1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime, kuriame kiekvienas Asociacijos narys turi po vieną balsą;
  2. rinkti Asociacijos valdymo organų bei kitų organų narius ir būti jais išrinkti;
  3. kreiptis į teismą dėl visuotinio narių susirinkimo, tarybos ar prezidento sprendimų pripažinimo negaliojančiais;
  4. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis, dalyvauti Asociacijos organizuojamuose renginiuose;
  5. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą, teikti pasiūlymus dėl Asociacijos veiklos;
  6. gauti Asociacijos turimą informaciją, susijusią su veterinarijos gydytojų, užsiimančių smulkių gyvūnų gydymu, praktika;
  7. žodžiu ar raštu teikti Asociacijai prašymus dėl konsultavimo profesiniais klausimais arba atstovavimo profesiniams interesams;
  8. bet kada išstoti iš Asociacijos Įstatų 5.4 ir 5.7 straipsniuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;
  9. kitas teisės aktuose ir Įstatuose nustatytas teises.
 8. Asociacijos buveinėje yra visų Asociacijos narių sąrašas, kurį tvarko sekretorius. Su minėtu sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.
 9. Asociacijos visi nariai privalo:
  1. laikytis Įstatų;
  2. vykdyti Asociacijos organų priimtus sprendimus;
  3. mokėti stojamuosius įnašus ir narių mokesčius;
  4. saugoti ir tikslingai naudoti Asociacijai priklausantį turtą;
  5. nedelsiant pranešti sekretoriui raštu apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimus: adresą korespondencijai, elektroninio pašto adresą, telefono numerį bei jų pasikeitimus.
 10. Asociacijos nariai turi teisę organizuotis darbo grupes ar sekcijas pagal atskirą sprendžiamą klausimą ar kvalifikaciją ir išsirinkti savo atstovą atstovauti kartu su Prezidentu valstybinėse institucijose, įmonėse, įstaigose ar kitose institucijose.

IV. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka

 1. Stojamųjų įnašų mokėjimo tvarka yra nustatyta Įstatų 5.3 straipsnyje.
 2. Narių mokesčių mokėjimo tvarką nustato bei patvirtina visuotinis narių susirinkimas.

V. Naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka bei sąlygos

 1. Asmuo, pageidaujantis tapti Asociacijos nariu, privalo pateikti Asociacijai:
  1. raštišką prašymą, adresuotą prezidentui, priimti į Asociaciją;
  2. dokumentą, patvirtinantį veterinarijos gydytojo kvalifikaciją arba studijų aukštojoje universitetinėje veterinarinio profilio mokykloje faktą, o veterinarijos felčerio atveju felčerio kvalifikaciją arba studijų aukštojoje veterinarijos felčerio profilio mokykloje faktą;
  3. dviejų Asociacijos narių, turinčių ne trumpesnę kaip 5 (penkerių) metų nepertraukiamą narystę Asociacijoje, raštiškas rekomendacijas.
 2. Naują narį į Asociaciją priima taryba, jeigu tam pritaria dauguma jos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių.
 3. Asociacijos narys privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo jo priėmimo į Asociaciją dienos sumokėti stojamąjį įnašą bei nario mokestį už einamuosius metus, kurių dydžius nustato bei patvirtina visuotinis narių susirinkimas.
 4. Asociacijos narys gali bet kada išstoti iš Asociacijos, jeigu jis yra sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti nario mokesčius. Asociacijos narys, pageidaujantis išstoti iš Asociacijos, privalo ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį pateikti tarybai raštišką prašymą. Gavusi tokį prašymą, taryba privalo savo artimiausiame posėdyje jame dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma priimti motyvuotą sprendimą dėl Asociacijos nario išbraukimo iš Asociacijos narių sąrašo.
 5. Esant motyvuotam tarybos, prezidento ar etikos komisijos teikimui, Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma.
 6. Asociacijos narys, kuris nesumoka nario mokesčių iki einamųjų metų liepos 1 dienos, pašalinamas iš Asociacijos prezidento sprendimu.
 7. Asociacijos nariui išstojus ar pašalinus jį iš Asociacijos, stojamasis įnašas ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

VI. Asociacijos organai

 1. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.
 2. Asociacijos organai yra:
  1. visuotinis narių susirinkimas;
  2. taryba;
  3. prezidentas;
  4. revizorius;
  5. etikos komisija;
 3. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Asociacijos organams spręsti jo kompetencijai priklausančių klausimų.
 4. Asociacijos valdymo organai yra taryba ir prezidentas.
 5. Taryba yra kolegialus valdymo organas, kuris sprendžia klausimus, nepriklausančius visuotinio narių susirinkimo ar prezidento kompetencijai.
 6. Prezidentas yra vienasmenis valdymo organas, kuris organizuoja kasdieninę Asociacijos veiklą.
 7. Revizorius atlieka Įstatų 10.2 straipsnyje numatytą veiklą, nesusijusią su Asociacijos valdymu.
 8. Etikos komisija yra kolegialus organas, kuris atlieka Įstatų 11.4 straipsnyje numatytą veiklą, nesusijusią su Asociacijos valdymu.

VII. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija, sušaukimo tvarka ir sprendimų priėmimo tvarka

 1. Visuotinis narių susirinkimas:
  1. keičia Įstatus;
  2. renka ir atšaukia tarybos narius, prezidentą, etikos komisijos narius;
  3. prezidento teikimu patvirtina viceprezidento, sekretoriaus ir revizoriaus kandidatūras bei juos atšaukia iš pareigų;
  4. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
  5. tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir Asociacijos veiklos ataskaitą;
  6. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
  7. priima sprendimus dėl padalinių steigimo bei jų veiklos nutraukimo;
  8. tvirtina padalinių nuostatus;
  9. priima sprendimus dėl Asociacijos įstojimo į tarptautines organizacijas;
  10. priima sprendimą dėl Asociacijos nario pašalinimo iš Asociacijos, išskyrus Įstatų 5.6 straipsnyje numatytą išimtį;
  11. renka Asociacijos garbės narius;
  12. priima sprendimą dėl buveinės adreso pakeitimo;
  13. sprendžia kitus Asociacijų įstatyme ir Įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Asociacijų įstatymą jie nepriskirti kitų Asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
 2. Visuotinius narių susirinkimus sušaukia ir kartu su sekretoriumi organizuoja prezidentas.
 3. Eilinis visuotinis narių susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam Asociacijos nariui.
 4. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių, taryba arba prezidentas. Neeilinio visuotinio narių susirinkimo iniciatoriai prezidentui pateikia prašymą, kuriame pateikia pasiūlymus dėl susirinkimo darbotvarkės. Pranešimas apie neeilinio visuotinio narių susirinkimo sušaukimą turi būti išsiųstas registruotu laišku arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo minėto prašymo gavimo dienos. Pranešime nurodoma susirinkimo darbotvarkė, jo data, laikas ir vieta (adresas). Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi įvykti ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos.
 5. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant Įstatų 7.3 ir 7.4 straipsniuose nustatytų terminų, jeigu su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių.
 6. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Įstatų 7.3 ir 7.4 straipsniuose nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar taryba.
 7. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę rengia prezidentas, išskyrus Įstatų 7.6 straipsnyje nustatytą atvejį. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma kiekvieno Asociacijos nario, padalinio, tarybos ar prezidento raštišku siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę gali būti pateiktas prezidentui ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas iki visuotinio narių susirinkimo dienos. Prezidentas turi užtikrinti, kad Asociacijos nariai galėtų susipažinti su svarstyti siūlomais darbotvarkės klausimais iki visuotinio narių susirinkimo pradžios.
 8. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas Asociacijos narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
 9. Jei visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė bei sprendimų projektai paskelbiami iš anksto, Asociacijos narys turi teisę užpildyti ir iki visuotinio narių susirinkimo pateikti Asociacijai bendrąjį balsavimo biuletenį, jame pareikšdamas savo valią “už” ar “prieš” atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Raštu iš anksto balsavę Asociacijos nariai laikomi dalyvaujančiais visuotiniame narių susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus.
 10. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 visų Asociacijos narių. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, prezidentas ne anksčiau kaip praėjus 5 (penkioms) dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 (trisdešimčiai) dienų nuo neįvykusio visuotinio narių susirinkimo dienos sušaukia pakartotinį visuotinį narių susirinkimą, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, neatsižvelgiant į pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių skaičių.
 11. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus Įstatų 7.1.1, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.9 ir 7.1.10 punktuose nurodytus sprendimus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų “už” negu “prieš”. Įstatų 7.1.1, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.9 ir 7.1.10 punktuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.
 12. Visuotiniai narių susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolą pasirašo visuotinio narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius bei visuotinio narių susirinkimo įgaliotas Asociacijos narys.

VIII. Tarybos struktūra, kompetencija, sprendimų priėmimo tvarka ir laikotarpis, kuriam ji sudaroma, tarybos narių rinkimo bei atšaukimo tvarka

 1. Taryba yra kolegialus valdymo organas, sudaromas iš 7 (septynių) Asociacijos narių.
 2. Tarybos narius renka visuotinis narių susirinkimas 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios tarybos kadencijos pabaigos.
 3. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.
 4. Tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Asociaciją.
 5. Tarybos pirmininko pareigas eina prezidentas. Tarybos pirmininkas vadovauja tarybos veiklai ir jos posėdžiams.
 6. Viceprezidentas ir sekretorius yra tarybos nariai. Viceprezidento ir sekretoriaus kandidatūras tvirtina visuotinis narių susirinkimas 4 (ketverių) metų laikotarpiui iš Asociacijos narių prezidento teikimu. Visuotinis narių susirinkimas, esant prezidento teikimui, gali atšaukti viceprezidentą arba sekretorių nesibaigus jų kadencijai.
 7. Atsistatydinus viceprezidentui, iki visuotinio narių susirinkimo jo pareigas eina sekretorius.
 8. Sekretorius:
  1. tvarko Asociacijos korespondenciją;
  2. koordinuoja visuotinių narių susirinkimų ir tarybos posėdžių rengimą, juos organizuoja ir protokoluoja;
  3. rengia Asociacijos dokumentų projektus;
  4. tvarko visų Asociacijos narių sąrašą Asociacijos buveinėje;
  5. atlieka kitus raštvedybos ir organizacinius darbus bei tarybos jam pavestas užduotis.
 9. Taryba savo veikloje vadovaujasi visuotinio narių susirinkimo sprendimais ir sprendžia klausimus, nepriskirtus visuotinio narių susirinkimo ar prezidento kompetencijai.
 10. Taryba:
  1. siūlo jos iniciatyva šaukiamo neeilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę;
  2. sprendžia darbo sutarčių sudarymo klausimus bei įgalioja asmenis Asociacijos vardu sudaryti ir pasirašyti darbo sutartis, jeigu to prašo prezidentas;
  3. priima naujus narius į Asociaciją, išbraukia Asociacijos narį iš Asociacijos narių sąrašo pagal jo pateiktą rašytinį prašymą;
  4. teikia visuotiniam narių susirinkimui motyvuotą siūlymą pašalinti Asociacijos narį iš Asociacijos;
  5. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl Asociacijos tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
  6. priima sprendimus dėl visuomenės informavimo priemonių steigimo bei leidybinės veiklos vykdymo;
  7. nustato disponavimo Asociacijos lėšomis tvarką;
  8. tvirtina Asociacijos programas ir projektus, jų įgyvendinimo išlaidų sąmatas;
  9. nustato tikslinių įnašų atskiroms programoms ir projektams vykdyti dydį, jų mokėjimo tvarką;
  10. nustato Asociacijos organizacinę struktūrą, tvirtina pareigybių sąrašą;
  11. tvirtina padalinių organizacinę struktūrą;
  12. visuotinio narių susirinkimo pavedimu sprendžia kitus Asociacijos veiklos klausimus;
  13. teikia Visuotiniam narių susirinkimui svarstyti asmens kandidatūrą dėl jo pripažinimo Asociacijos garbės nariu;
  14. sprendžia kitus Įstatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
 11. Tarybos darbo tvarką nustato jos priimtas tarybos darbo reglamentas.
 12. Tarybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per 4 (keturis) mėnesius. Posėdžių sušaukimo teisę turi ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių arba prezidentas. Ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki posėdžio dienos prezidentas elektroniniu paštu informuoja tarybos narius apie posėdžio datą, laiką ir vietą (adresą). Jeigu visi tarybos nariai sutinka, gali būti nesilaikoma aukščiau nustatytos posėdžio sušaukimo tvarkos ir (ar) termino. Tarybos nariai turi teisę Tarybos posėdžius organizuoti video konferencijos ar kitų elektroninės komunikacijos priemonių pagalba, kurios užtikrintų tinkamą visų narių dalyvavimą.
 13. Taryba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 tarybos narių. Sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma. Balsams “už” ir “prieš” pasiskirsčius po lygiai, lemia tarybos pirmininko balsas.
 14. Tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.
 15. Su tarybos nariais darbo sutartys nesudaromos, už veiklą taryboje jiems neatlyginama, išskyrus tarybos narius, einančius viceprezidento ir sekretoriaus pareigas, kuriems tarybos sprendimu gali būti atlyginama. Tokiu atveju, taryba privalo nustatyti ir patvirtinti viceprezidentui ir sekretoriui mokamo atlyginimo dydį.
 16. Taryba yra atskaitinga visuotiniam narių susirinkimui.

IX. Prezidento kompetencija, jo rinkimo bei atšaukimo tvarka

 1. Prezidentas yra vienasmenis valdymo organas.
 2. Prezidentu gali būti asmuo, turintis veterinarijos gydytojo kvalifikaciją.
 3. Prezidentas taip pat yra tarybos narys ir jos pirmininkas.
 4. Prezidentą iš Asociacijos narių renka visuotinis narių susirinkimas 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti prezidentą nesibaigus jo kadencijai.
 5. Prezidentas gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Asociaciją. Tokiu atveju, iki visuotinio narių susirinkimo prezidento ir tarybos pirmininko pareigas eina viceprezidentas. Eidamas tarybos pirmininko pareigas, viceprezidentas turi vieną (tarybos pirmininko) balsą.
 6. Prezidentas:
  1. veikia Asociacijos vardu, turint santykių su kitais asmenimis visose įmonėse, įstaigose ir organizacijose;
  2. veikia Asociacijos vardu teisme ir arbitraže, Asociacijos vardu pareiškia ir pasirašo ieškinius bei kitus procesinius dokumentus, įgyvendina visas Asociacijos, kaip byloje dalyvaujančio asmens, teises ir pareigas;
  3. vienvaldiškai sudaro sandorius Asociacijos vardu (išskyrus Įstatų 8.10.8 punkte nurodytus sandorius, kuriuos priimdamas turi gauti tarybos pritarimą), pasirašo Asociacijos dokumentus, išduoda įgaliojimus, atidaro Asociacijos sąskaitas kredito įstaigose;
  4. įstatymų nustatyta tvarka ir terminais pateikia duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registrui;
  5. organizuoja Asociacijos kasdieninę veiklą, vykdo visuotinio narių susirinkimo ir tarybos pavestas užduotis;
  6. skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą Įstatų 13.1 straipsnyje nurodytame dienraštyje;
  7. sušaukia visuotinius narių susirinkimus ir atsako už jų sušaukimą laiku;
  8. atsako už Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės sudarymą ir pateikimą visuotiniam narių susirinkimui, taip pat valstybės institucijoms įstatymų nustatyta tvarka;
  9. rengia ir kasmet ne vėliau kaip iki eilinio visuotinio narių susirinkimo pateikia jam praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą;
  10. teikia visuotiniam narių susirinkimui motyvuotą siūlymą pašalinti Asociacijos narį iš Asociacijos arba pats jį pašalina Įstatų 5.6 straipsnyje numatytu atveju;
  11. teikia visuotiniam narių susirinkimui patvirtinti viceprezidento, sekretoriaus ir revizoriaus kandidatūras bei siūlymą juos atšaukti;
  12. suteiktų įgaliojimų ribose disponuoja Asociacijos turtu ir lėšomis;
  13. atsako už Asociacijos finansinę veiklą, buhalterinės apskaitos bei kitų dokumentų ar informacijos tinkamą saugojimą;
  14. priima į darbą ir atleidžia Asociacijos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas, nustato darbuotojų etatų sąrašą, atlyginimus;
  15. savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, reguliuojančius Asociacijos darbuotojų veiklą;
  16. nustato konkrečias užduotis Asociacijos nariams ir darbuotojams, gauna iš jų visą reikalingą informaciją;
  17. organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka;
  18. pateikia tarybai tvirtinti išlaidų sąmatas;
  19. atlieka kitas funkcijas, reikalingas Asociacijos kasdieninei veiklai organizuoti bei jos veiklos tikslams įgyvendinti, sprendžia visuotinio narių susirinkimo ir tarybos pavestus klausimus;
  20. sprendžia kitus Įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus.
 7. Tarybos sprendimu prezidentui už jo veiklą gali būti atlyginama. Tokiu atveju, taryba privalo nustatyti ir patvirtinti prezidentui mokamo atlyginimo dydį.
 8. Prezidentas gali pavesti viceprezidentui spręsti prezidento kompetencijai priskirtus klausimus bei vykdyti jo pareigas.
 9. Prezidentui laikinai išvykus ar dėl kitų priežasčių negalint eiti savo pareigų, prezidento ir tarybos pirmininko pareigas eina viceprezidentas. Eidamas tarybos pirmininko pareigas, viceprezidentas turi vieną (tarybos pirmininko) balsą.
 10. Prezidentas yra atskaitingas visuotiniam narių susirinkimui.

X. Revizoriaus kompetencija, jo rinkimo bei atšaukimo tvarka

 1. Revizorius, kurio kandidatūrą tvirtina visuotinis narių susirinkimas 4 (ketverių) metų laikotarpiui iš Asociacijos narių prezidento teikimu, kontroliuoja Asociacijos finansinę veiklą. Revizoriumi negali būti tarybos narys arba Asociacijos darbuotojas. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti revizorių nesibaigus jo kadencijai.
 2. Revizorius:
  1. tikrina Asociacijos bei jos padalinių finansinę veiklą ir buhalterinės apskaitos dokumentus, kuriais, priimdami sprendimus, vadovaujasi Asociacijos valdymo organai;
  2. tikrina, kaip naudojamos Asociacijos lėšos ir pajamos;
  3. raštu informuoja visuotinį narių susirinkimą bei tarybą iki jų artimiausių posėdžių dienos apie visus atliktų patikrinimų metu nustatytus trūkumus;
  4. atlieka Asociacijos bei jos padalinių finansinės veiklos ir buhalterinės apskaitos dokumentų patikrinimą, jei to reikalauja visuotinis narių susirinkimas, taryba ar 1/3 visų Asociacijos narių, ir atitinkamai patikrinimo reikalavusiems organams ar Asociacijos nariams raštu pateikia ataskaitą.
 3. Revizoriaus prašymu taryba, prezidentas ir viceprezidentas privalo pateikti jam Asociacijos buhalterinės apskaitos dokumentus.
 4. Revizoriui už veiklą neatlyginama.

XI. Etikos komisijos struktūra, kompetencija, sprendimų priėmimo tvarka ir laikotarpis, kuriam ji sudaroma, etikos komisijos narių ir pirmininko rinkimo bei atšaukimo tvarka

 1. Etikos komisija yra kolegialus organas, sudaromas 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Etikos komisijos narius iš Asociacijos narių renka visuotinis narių susirinkimas 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai etikos komisijos nariai, jie renkami tik iki veikiančios etikos komisijos kadencijos pabaigos.
 2. Etikos komisiją sudaro 5 (penki) nariai, kurie iš savo tarpo išsirenka pirmininką, jo pavaduotoją, vykdantį pirmininko pareigas jam nesant, ir sekretorių. Etikos komisijos narių skaičius gali būti keičiamas visuotinio narių susirinkimo sprendimu, pakeistus Įstatus nustatyta tvarka įregistravus juridinių asmenų registre.
 3. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą etikos komisiją arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.
 4. Etikos komisija tiria asmenų skundus dėl Asociacijos narių profesinės veiklos, taip pat turi teisę pradėti tokios veiklos tyrimą savo iniciatyva. Atlikusi tyrimą, etikos komisija paskelbia jo išvadas visuotiniam narių susirinkimui ir turi teisę motyvuotu teikimu siūlyti jam pašalinti Asociacijos narį iš Asociacijos, taip pat kreiptis į Lietuvos Respublikos valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą su pasiūlymu skirti Asociacijos nariui - veterinarijos gydytojui – įspėjimą arba sustabdyti ar panaikinti jam išduotos licencijos verstis veterinarijos praktika galiojimą.
 5. Vertindama Asociacijos nario profesinę veiklą, etikos komisija tiria, ar Asociacijos narys:
  1. elgėsi ir atliko savo darbą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos gydytojų etikos kodeksu bei visuotinai pripažintais padorumo, orumo, garbės, moralės, sąžinės, abipusės pagarbos, geranoriškumo ir pasitikėjimo principais;
  2. savo poelgiais ar nesąžiningu profesinių pareigų vykdymu mažino visuomenės pasitikėjimą veterinarijos gydytojų profesijos atstovais ar Asociacija;
  3. iš anksto aptarė gydymo, kurio ėmėsi, apimtį, galimas pasekmes, išlaidas ir atlygį;
  4. ėmėsi gydymo tik tada, kai gydymu suinteresuoti asmenys sutiko su išdėstytomis aplinkybėmis.
 6. Etikos komisija privalo raštu pranešti Asociacijos nariui apie gautą skundą dėl jo profesinės veiklos ir leisti jam susipažinti su minėtu skundu bei tyrimo medžiaga.
 7. Etikos komisijos sekretorius raštu praneša Asociacijos nariui, kurio veikla etikos komisijos posėdyje bus nagrinėjama, apie minėto posėdžio datą, laiką ir vietą (adresą) ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų iki posėdžio dienos. Šio termino gali būti nesilaikoma, jeigu Asociacijos narys su tuo raštiškai sutinka.
 8. Asociacijos narys privalo pateikti etikos komisijai paaiškinimus ir dokumentus, reikalingus skundui ištirti, bei atvykti į etikos komisijos posėdį nurodytu laiku.
 9. Asociacijos nario profesinė veikla negali būti tiriama, jei praėjo daugiau kaip 3 (trys) mėnesiai nuo to laiko, kai asmenys, pateikę skundą ar inicijavę tyrimą, sužinojo apie skundžiamą Asociacijos nario veiksmą, ir visais atvejais, jei nuo skundžiamo veiksmo padarymo praėjo daugiau kaip 6 (šeši) mėnesiai. Į 6 (šešių) mėnesių terminą neįskaitomas laikotarpis, kai Asociacijos narys sirgo ar buvo išvykęs arba tyrimas negalėjo būti atliekamas dėl kitų pateisinamų priežasčių.
 10. Etikos komisija savo posėdžiuose visus klausimus sprendžia kolegialiai. Posėdžiams vadovauja etikos komisijos pirmininkas. Etikos komisijos posėdis gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 etikos komisijos narių. Posėdžių skaičius tuo pačiu klausimu neribojamas.
 11. Etikos komisijos sprendimas dėl atlikto tyrimo išvadų priimamas paprasta jos posėdyje dalyvaujančių etikos komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia etikos komisijos pirmininko (jam nesant - jo pavaduotojo) balsas. Etikos komisijos sprendimas dėl teikimo visuotiniam narių susirinkimui pašalinti Asociacijos narį iš Asociacijos priimamas 2/3 posėdyje dalyvaujančių etikos komisijos narių balsų dauguma.
 12. Etikos komisijos nariams už veiklą etikos komisijoje neatlyginama.

XII. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka

 1. Asociacijos nariui raštu pareikalavus, prezidentas ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti Asociacijos nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Įstatų, Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Asociacijos veiklos ataskaitų, revizoriaus išvadų bei ataskaitų, visuotinių narių susirinkimų protokolų, Asociacijos narių sąrašų, tarybos narių sąrašų, kitų Asociacijos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat tarybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti tarybos sprendimai.
 2. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija Asociacijos nariams pateikiama už atlyginimą, kuris negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų.

XIII. Viešos informacijos paskelbimo tvarka

 1. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
 2. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.
 3. Reorganizuojama ar dalyvaujanti reorganizavime Asociacija apie parengtas reorganizavimo sąlygas turi viešai paskelbti Įstatų 13.1 straipsnyje nurodytame dienraštyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 (trisdešimties) dienų intervalais arba paskelbti viešai Įstatų 13.1 straipsnyje nurodytame dienraštyje vieną kartą ir pranešti visiems Asociacijos kreditoriams raštu.
 4. Apie sprendimą pertvarkyti Asociaciją ar ją likviduoti turi būti paskelbta viešai Įstatų 13.1 straipsnyje nurodytame dienraštyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 (trisdešimties) dienų intervalais arba paskelbta viešai Įstatų 13.1 straipsnyje nurodytame dienraštyje vieną kartą ir pranešta raštu visiems Asociacijos kreditoriams. Pranešime turi būti nurodyti visi Civilinio kodekso 2.44 straipsnio 1 dalyje išvardyti duomenys.

XIV. Padalinių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

 1. Asociacija nesteigia filialų ar atstovybių.
 2. Asociacija turi teisę steigti struktūrinius padalinius, turinčius savo buveines Lietuvos Respublikos miestuose. Padaliniai steigiami teritoriniu (apskričių) principu. Padalinio veiklos teritorija yra apskritis, kurioje padalinys buvo įsteigtas.
 3. Padalinys nėra juridinis asmuo ir veikia Asociacijos, kaip juridinio asmens, vardu. Asociacija atsako pagal padalinio prievoles, o padalinys - pagal Asociacijos prievoles.
 4. Padalinys veikia pagal Įstatus ir padalinio nuostatus, patvirtintus visuotinio narių susirinkimo, bei atlieka Asociacijos jam deleguotas funkcijas.
 5. Padaliniai steigiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, kuris turi būti priimtas ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma. Padalinys laikomas įsteigtu nuo visuotinio narių susirinkimo sprendimo jį įsteigti priėmimo dienos.
 6. Padalinių veikla gali būti nutraukiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu, kuris turi būti priimtas ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma. Nutraukus padalinio veiklą, jo turtas ir lėšos perduodami Asociacijai.
 7. Padalinio veiklą organizuoja padalinio vadovas, kuris renkamas 4 (ketverių) metų laikotarpiui padalinio narių paprasta balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 visų padalinio narių. Padalinio vadovas savo veikloje vadovaujasi Įstatais ir Asociacijos valdymo organų sprendimais.
 8. Padalinio organizacinė struktūra tvirtinama tarybos sprendimu, kuris priimamas paprasta posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma.
 9. Padalinio vadovas Asociacijos valdymo organų bei revizoriaus prašymu privalo pateikti visus dokumentus, susijusius su padalinio veikla, ir sudaryti sąlygas padalinio turto bei lėšų patikrinimui.
 10. Padalinio vadovas turi teisę:
  1. atstovaudamas Asociaciją, organizuoti jos veiklą apskrityje;
  2. teikti visuotiniam narių susirinkimui pasiūlymus dėl padalinio veiklos gerinimo, Įstatų keitimo ar papildymo.
 11. Padalinio vadovas privalo supažindinti padalinio narius su Asociacijos organų sprendimais ir jiems pateikti jam perduotą literatūrą apie profesinės veiklos naujoves.

XV. Įstatų keitimo tvarka

 1. Įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, kuris turi būti priimtas ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.
 2. Visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Įstatus, surašomas visas pakeistų Įstatų tekstas (nauja redakcija), po kuriuo pasirašo prezidentas arba visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
 3. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

XVI. Lėšų ir pajamų naudojimo bei Asociacijos veiklos kontrolės tvarka

 1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas Įstatuose nustatytiems veiklos tikslams įgyvendinti. Asociacija gali įsigyti aukščiau išvardintą turtą už jai priklausančias lėšas arba priimti jį kaip labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.
 2. Asociacija pajamas gauna ne iš ūkinės komercinės veiklos arba iš ūkinės komercinės veiklos.
 3. Asociacijos pajamų, gaunamų ne iš ūkinės komercinės veiklos, šaltiniais gali būti:
  1. Asociacijos narių stojamieji įnašai ir narių mokesčiai;
  2. tiksliniai įnašai atskiroms programoms ir projektams vykdyti, kurių dydį patvirtina taryba;
  3. pinigai, gauti kaip labdara ir parama pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
  4. valstybės ir savivaldybių lėšos, skirtos Asociacijos tikslinėms programoms įgyvendinti bei kitais įstatymų numatytais atvejais;
  5. Asociacijai dovanotos lėšos;
  6. Asociacijos paveldėtos lėšos pagal testamentą;
  7. kitos teisėtai gautos lėšos ne iš ūkinės komercinės veiklos.
 4. Asociacijos pajamų, gaunamų iš ūkinės komercinės veiklos, šaltiniais gali būti:
  1. kredito įstaigų palūkanos už jose saugomas Asociacijos lėšas;
  2. Asociacijos įsteigtų juridinių asmenų pelno dalis bei lėšos, gautos iš Asociacijos įsteigtų visuomenės informavimo priemonių bei jos vykdomos leidybinės veiklos;
  3. paskolinto kapitalo lėšos, atsižvelgiant į Įstatų 16.5 straipsnyje numatytus apribojimus;
  4. kitos teisėtai gautos lėšos iš ūkinės komercinės veiklos.
 5. Asociacijai draudžiama suteikti paskolas, įkeisti Asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip.
 6. Asociacijos turtas ir lėšos (įskaitant pelną) turi būti naudojami tik Įstatuose nustatytiems veiklos tikslams įgyvendinti ir jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, negali būti skirstomi Asociacijos nariams ir Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos bei autorinis atlyginimas autorinės sutarties pagrindu, taip pat kai atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes.
 7. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Įstatų 2.1 straipsnyje nustatytiems, tikslams.
 8. Asociacijai gavus lėšų arba turto iš valstybės ar savivaldybės institucijų, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė turi teisę atlikti Asociacijoje auditą.
 9. Valstybinė mokesčių inspekcija turi teisę kontroliuoti, ar Asociacijoje teisingai apskaičiuojami, deklaruojami ir sumokami mokesčiai.
 10. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
 11. Prezidentas ne vėliau kaip iki eilinio visuotinio narių susirinkimo turi parengti ir pateikti jam kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą. Šioje ataskaitoje turi būti nurodyta:
  1. informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant Įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
  2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
  3. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;
  4. samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.
 12. Asociacijos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato visuotinis narių susirinkimas.
 13. Asociacijos veiklos ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Asociacija turi sudaryti sąlygas savo buveinėje ar kitais būdais susipažinti su minėta ataskaita.

XVII. Asociacijos pertvarkymas ir pabaiga

 1. Asociacija pertvarkoma arba pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
 2. Visuotinis narių susirinkimas priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.
 3. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 (trisdešimt) dienų apie tokį narių sumažėjimą prezidentas turi pranešti juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.
 4. Likęs Asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Asociacijos narių reikalavimus dėl Asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Asociacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti Asociaciją.

2019 m. kovo 21 d.

Prezidentas

_______________________ A.V. (parašas)

Linas Varanauskas

 

Partneriai ir draugai

https://magnumvet.lt/

2019 © Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacija. Visos teisės saugomos.

Sprendimas: www.webmod.lt