Nesutinku su slapukais

LIETUVOS SMULKIŲ GYVŪNŲ VETERINARIJOS GYDYTOJŲ ASOCIACIJOS

PRIVATUMO POLITIKA

 

 1. Bendrosios nuostatos
 1. Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacija (toliau – Asociacija) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) informuoja Jusapie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, Jūsų teisių įgyvendinimo principus naudojantis Asociacijos interneto svetaine http://www.lsgvga.lt/ (toliau – Interneto svetainė).
 2. Asociacija gerbia Jūsų privatumą, todėl užtikrina Jūsų asmeninės informacijos, pateiktos per interneto svetainę, saugumą ir konfidencialumą pagal Privatumo politikoje išdėstytas sąlygas. Privatumo politikos nuostatos taikomos kiekvieną kartą Jums apsilankius svetainėje, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę ar kt.) naudojate. Privatumo politika apibrėžia galimus pasirinkimus, susijusius su jūsų asmeninės informacijos naudojimu, ir nurodo, kaip galite pasiekti ir atnaujinti šią informaciją.
 3. Naudodamiesi Asociacijos internetine svetaine, pateikdami savo duomenis, siųsdami ar kitu būdu pateikdami Asociacijai informaciją apie save, tęsdami naršymą svetainėje Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jų laikytis.

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
 2. Duomenų valdytojas – Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacija, juridinio asmens kodas: 291907760, buveinės adresas: Veiverių 176A-2, LT-46415, Kaunas (toliau - Duomenų valdytojas);
 3. Duomenų subjektas - fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.
 4. Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (toliau – ADTAĮ) bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, susiję su asmens duomenų tvarkymu ir apsauga.
 5. Kitos šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

III. JŪSŲ DUOMENŲ RINKIMAS IR JŲ NAUDOJIMAS

 1. Asociacija gauna ir saugo informaciją, kurią pateikiate Asociacijos interneto svetainėje joje lankydamiesi, prisijungdami prie savo paskyro, pateikdami pranešimą per Asociacijos interneto svetainę. Jei norite susisiekti su Asociacija ir užduoti klausimus, Jums gali tekti pateikti savo duomenis, tokius kaip Jūsų vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, kita Jūsų pačių atskleista informacija. Visada galite neteikti tam tikros informacijos, tačiau tuo atveju neturėsite galimybės pasinaudoti kai kuriomis interneto svetainės funkcijomis.
 2. Asociacija savo interneto puslapyje naudoja slapukus (ang. – „cookies“), kuriais siekiama gerinti Jūsų naršymo patirtį, tobulinti interneto svetainę. Informacija, gaunama naudojantis slapukais, nėra renkama konkretiems sistemos vartotojams identifikuoti. Slapukų naudojimas reguliuojamas šios Privatumo politikos VII skyriuje.

IV. PRINCIPAI, KURIAIS ASOCIACIJA VADOVAUJASI TVARKYDAMA JŪSŲ DUOMENIS

 1. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais principais:
  1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau negali būti tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;
  2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
  3. asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymą;
  4. asmens duomenys turi būti tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
  5. renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;
  6. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
  7. asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines, fizines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
  8. asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamento, ADTAĮ ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

V. TIKSLAI, KURIŲ ASOCIACIJA SIEKIA TVARKYDAMA JŪSŲ DUOMENIS

 1. Jūsų asmens duomenis, gautus per interneto svetainę, Asociacija tvarko žemiau išvardintais tikslais:
  1. Susisiekti su Jumis ir atsakyti į Jūsų pranešimus, pateiktus naudojantis Asociacijos interneto svetaine. Šiuo tikslu Asociacija tvarko šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar kitą Jūsų pačių atskleistą informaciją;
  2. Užtikrinti Asociacijos nariams prieigą prie Asociacijos informacijos, skirtos tik Asociacijos nariams, ir prieigą prie Pasaulio Veterinarijos Asociacijos (World Veterinary Association) siūlomų edukacinių šaltinių. Šiuo tikslu Asociacija tvarko šiuos asmens duomenis: prisijungimo vardą ir slaptažodį, vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą.
  3. Užtikrinti Asociacijos interneto svetainės turinį bei įgyvendinti svetainės funkcines galimybes (slapukų naudojimas). Šiuo tikslu Asociacija tvarko šiuos asmens duomenis: IP adresą, prisijungimo laiką, ... [pasitarę su svetainę prižiūrinčiu IT specialistu, nurodykite ir kitus duomenis, kuriuos gaunate naudodamiesi slapukais].

VI. JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 

 1. Jūs turite teisę:
  1. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  2. Reikalauti ištaisyti, arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  3. Reikalauti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė būti pamirštam);
  4. Reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
  5. Teisė į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
  6. Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais;
  7. Atšaukti duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo tais tikslais, kuriais sutikimai buvo pateikti;
  8. Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 2. Dėl savo teisių įgyvendinimo kreipkitės į Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociaciją valstybine kalba raštu, pateikdami prašymą elektroninio pašto adresu lsgvga@gmail.com, įteikdami prašymą asmeniškai arba Asociacijos adresu Veiverių 176A-2, LT-46415, Kaunas. Telefonu dėl Jūsų teisių įgyvendinimo informacijos neteikiame.
 3. Su savo prašymu pateikite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 4. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyta, kokią savo teisę pageidaujate įgyvendinti, Jūsų vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujate gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
 5. Gavusi Jūsų prašymą, Asociacija ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą, būsite informuoti apie tai, nurodant vėlavimo priežastis, per kiek laiko informacija bus pateikta, ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 6. Asociacija gali atsisakyti tenkinti prašymą motyvuotu atsakymu, kai nustatomos Reglamente ir kituose duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytos aplinkybės.

VII. SLAPUKAI

 

 1. Slapukas yra tekstinis failas, kurį tinklalapio serveris patalpina Jūsų kompiuterio standžiajame diske. Slapukai yra unikaliai priskirti tik Jums, juos žiniatinklio serveris gali atpažinti tik tame domene, kuris jums priskyrė slapuką. Galime naudoti slapukus siekdami rinkti, saugoti ir stebėti informaciją statistikos tikslais ar Svetainės funkcijoms vykdyti.
 2. Slapukai, kurie yra naudojami Asociacijos interneto svetainėje http://www.lsgvga.lt/:

Slapuko pavadinimas

Aprašymas/naudojimo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

         
         

[pasitarę su svetainę prižiūrinčiu IT specialistu, lentelėje nurodykite visus slapukus, kuriuos naudojate puslapyje, ir ko jais siekiama, pavyzdžiui, slapukas „_gid“ – didinti naršymo greitį.].

 1. Naudodami naršyklę Interneto svetainės teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl norint pakeisti slapukų nuostatas, reikalinga peržiūrėti jos meniu. Įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei norite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esančia procedūra, kuri leidžia atsisakyti slapukų naudojimo. Norint daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, rekomenduojama apsilankyki svetainėje: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
 2. Asociacija atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės ir/ar teikiamų paslaugų.

 

VIII. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

 1. Asociacija neparduoda jokių Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, nebent yra gautas Jūsų sutikimas atskleisti asmens duomenis, arba duomenis perduoti įpareigoja teisės aktai.
 2. Asociacija turi teisę pasitelkti partnerius, kurie padeda administruoti interneto svetainę, ar duomenų tvarkytojus, kurie tvarko Asociacijos valdomus asmens duomenis. Duomenų tvarkytojams ar partneriams taip pat yra taikomi Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.
 3. Neteikiame asmeninės informacijos trečiosioms šalims rinkodaros tikslais.

IX. KITŲ SVETAINIŲ NUORODOS

 1. Asociacijos interneto svetainėje gali būti pateikta iš kitų svetainių įkelto turinio (pavyzdžiui, nuotraukų, teksto ir pan.) ar pateiktos nuorodos į kitas interneto svetaines, kurių Asociacija neadministruoja (pavyzdžiui, nuoroda į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos puslapį, nuoroda į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro puslapį ir kt.). Nuorodomis į kitas interneto svetaines esate nukreipiami iš Asociacijos internetinio puslapio į kitą internetinį puslapį, administruojamą trečiųjų šalių. Asociacija neprisiima atsakomybės pagal tokių svetainių ar trečiųjų šalių privatumo politikas.
 2. Rekomenduojama perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

X. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

 1. Siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo Asociacija įgyvendina asmens duomenų saugumo priemonės.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Asociacija turi teisę atlikti Privatumo politikos papildymus ar pakeitimus, patalpindama juos interneto svetainėje.
 2. Ši Privatumo politika ir jos vėlesni pakeitimai taikomi nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos.
 3. Jei turite klausimų dėl šios Privatumo politikos, susisiekite su mumis elektroninio pašto adresu lsgvga@gmail.com arba Asociacijos adresu Veiverių 176A-2, LT-46415, Kaunas.


____________________

Partneriai ir draugai

https://magnumvet.lt/

2019 © Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacija. Visos teisės saugomos.

Sprendimas: www.webmod.lt